Posts from: อนาคต

สร้างอนาคตเริ่มต้นที่การเก็บเงิน

            ทุกวันนี้คนที่อายุอยู่ในวัยทำงานคงจะหลีกเลี่ยงไมได้กับการบริหารเงิน เพราะยิ่งอายุมากขึ้น รายรับมากขึ้น ก็ยิ่งต้องระวังเรื่องการใช้เงินมากขึ้นด้วยเช่นกัน คนที่อยู่ในวัยทำงานหลายๆคนเลือกที่จะบริหารเงินด้วยการซื้อกองทุน หรือการลงทุนที่หวังผลในอนาคต เพื่อเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตนั่นเอง แต่หลายคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน อาจจะสนใจวิธีบริหารเงินแบบอื่นมากกว่า แต่ไม่ว่าจะวิธีไหน เรามีข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินให้คุณได้อ่าน ยิ่งคนวัย 25-30 ควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง